Succesfactoren voor een geslaagde informele sanering en reorganisatie

 In Uncategorized

Succesfactoren voor een geslaagde informele sanering en reorganisatie

In de praktijk blijkt dat informele reorganisaties vooral slagen wanneer de onderneming in staat is om op snelle en adequate wijze de bedrijfsactiviteiten te reorganiseren en daarmee de winstgevendheid te herstellen.

Dit proces zal veelal gepaard moeten gaan met de inbreng van additioneel risicodragend kapitaal (al dan niet in de vorm van een overname). Op deze wijze wordt een fundament gelegd voor de toekomst omdat hiermee de balansverhoudingen (relatie eigen vermogen-vreemd vermogen) in positieve zin worden hersteld.

Schuldeisers zijn in het algemeen bereid mee te werken aan een informele reorganisatie, mits de focus (in eerste instantie) ligt op uitstel in plaats van afstel van betalingen (aflossingen).

Een goede relatie tussen de onderneming en haar belangrijkste belanghebbenden (veelal banken en/of belangrijke leveranciers) blijkt cruciaal. Informele reorganisaties lijken alleen te slagen wanneer deze belanghebbenden kunnen worden overtuigd van de (toekomstige) levensvatbaarheid van de onderneming en de capaciteiten van het management.

Een transparante aanpak van de problematiek, veelal met behulp van de SeQuester als gespecialiseerde insolventie adviseur, in combinatie met realistische prognoses zijn hierbij van belang. Uit ervaring komt naar voren dat banken feitelijk te allen tijde bereid zijn door te financieren (het krediet niet op te zeggen dan wel niet uit te winnen) mits aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan.

Wanneer betrokken partijen kunnen worden overtuigd dat de going-concernwaarde hoger is dan de liquidatiewaarde, zal de bereidheid om mee te werken toenemen.

Conclusie gelukte informele reorganisaties

Op grond van het onderzoek naar oorzaken, maatregelen, knelpunten en succesfactoren binnen succesvolle informele reorganisaties kan worden geconcludeerd dat een informele reorganisatie een grote kans van slagen heeft wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • adequate reorganisatie van de bedrijfsactiviteiten door de SeQuester;
  • het betrekken van belangrijke belanghebbenden (financiers) in het reorganisatieproces;
  • transparantie ten aanzien van de financiële situatie en de voorgenomen informele reorganisatie;
  • inbreng van risicodragend kapitaal (al dan niet in de vorm van een overname).

De sleutel tot succes is derhalve gelegen in het herstel van vertrouwen in het management en de levensvatbaarheid van de onderneming door adequate actie ten aanzien van de bedrijfsactiviteiten, informatievoorziening en transparantie, alsmede het saneren van de balans (inbreng risicodragend kapitaal).

Financiële problemen vergen veel energie, en bij een faillissement is iedereen verliezer.

Vraag direct juridische hulp aan

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

sequester-sfeerfoto-vulpen